orbitaal

orbitaal: < ML. orbitalis cyclisch < orbita wagenspoor, baan.

orde

orde: < L. ordo rij, gelid, rang, stand, regelmaat.

ornaat

ornaat: < L. ornatus uitrusting, kleding, versiering < ordo rij, reeks, rang.